به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://beyadetoo.mihanblog.com 2018-07-15T22:57:04+01:00 text/html 2018-07-15T18:22:00+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin محدود http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1443 <div><div><font size="5"><b>محدودم کن</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>به دوست داشتنت ،</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>دلم میخواهد جز تو</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>چیزی به چشمِ دل نیاید ...</b></font></div></div> text/html 2018-07-14T17:10:18+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin چشمات http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1442 <div><font size="5"><b>حیاء هم چیز خوبیست</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>اما ...</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>چه کنم</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>که چشمهایت ...</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>باز می‌کنند</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>اشتهای نگاهم را</b></font></div> text/html 2018-07-13T16:06:12+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin نبودش http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1441 <div><b><font size="5">حضورش</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5">در اندازه‌اى نبود</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5">كه بتواند تمام جاهاى خالى را پر كند .</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5">اما نبودن‌اش</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b><font size="5">خلأ معركه‌اى بود ...</font></b></div> text/html 2018-07-12T18:40:09+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin شب ها http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1440 <div><font size="5" style=""><b>باید بـه آغوش</b></font></div><div><font size="5" style=""><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>عکس هایت پناه برد</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>از شر شب های</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5" style=""><b>مطلقاً بی تو ... !</b></font></div> text/html 2018-07-11T16:52:30+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin آرام http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1439 <div><font size="6"><b>آرامم</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>آرام تر از نبض یک مرده ...</b></font></div> text/html 2018-07-10T17:05:42+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin حرف ها http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1438 <div><b><font size="4">دیدید خالکوبی چطور سخت پاک میشه ؟</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">بعضی از حرفا هم مث خالکوبی میمونه</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">نوشتنشون دردناکه ،</font></b></div><div><b><font size="4"><br></font></b></div><div><b><font size="4">و پاک کردنشون دردناک‌تر</font></b></div> text/html 2018-07-10T16:41:43+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1437 <div><font size="4"><b>انقد تو خیالت غرق شدم که اصلا یادم رفته مال من نیستی</b></font></div> text/html 2018-07-09T16:32:35+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin من http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1436 <div><b style=""><font size="5">سکوت میکنی که پنهونم کنی ؟</font></b></div><div><b><font size="5"><br></font></b></div><div><b style=""><font size="5">همون سکوتت ، منم</font></b></div> text/html 2018-07-09T13:25:55+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin جداییمون http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1435 <img src="http://s9.picofile.com/file/8331348450/a1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-07-08T16:33:09+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin صداش http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1434 <div><font size="6"><b>خواننده نیست !!</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>&nbsp;ولی من ،</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>عاشق صداشم ...❤️</b></font></div> text/html 2018-07-07T16:59:52+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin آرزوی تو http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1433 <div><font size="6"><b>در سینه</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>هیچ نیست&nbsp;</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>به جز آرزوی تــــــو</b></font></div> text/html 2018-07-06T17:03:45+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin شب ها http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1432 <div><font size="4"><b>مدتهاست که دیگر شب نیست !!</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>همان ادامه روز است ...&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>کمی تاریکتر ، ساکت تر و بی نهایت غمگین تر ...</b></font></div> text/html 2018-07-05T19:19:44+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin شب ها http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1431 <div><font size="5"><b>لااقل شب ها خیالت را</b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b><br></b></font></div><div><font size="5"><b>به آغوشم بده ... !</b></font></div> text/html 2018-07-04T17:02:11+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin نگاهت http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1430 <div><font size="4"><b>چه دریاچه‌ای بود</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>نگاهت&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>و من نمی‌دانستم تا کجاها</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>همراه خنده‌ات</b></font></div><div><font size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4"><b>در آن پارو خواهم زد ...</b></font></div> text/html 2018-07-03T17:10:12+01:00 beyadetoo.mihanblog.com Admin غمگین http://beyadetoo.mihanblog.com/post/1429 <div><font size="6"><b>غمگین حالِ منه</b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b><br></b></font></div><div><font size="6"><b>منی که دیگه تو دوستش نداری ...</b></font></div>